Realizované projekty

Kultúra na jedálnom lístku – Staré prešporácke recepty

Agentúra v roku 2023 realizuje projekt Kultúra na jedálnom lístku – Staré prešporácke recepty. Hlavným cieľom projektu je kontinuálne pokračovať v spolupráci s cieľovou skupinou ľudí so zdravotným postihnutím formou tréningu mäkkých zručností a ich uplatnení v rôznych situáciách a prostrediach. S cieľovou skupinou bude...

Stále platí príbeh o 3 grošoch?

Agentúra v roku 2022 realizuje projekt „Stále platí príbeh o 3 grošoch?“ pre cieľovú skupinu seniorov a ľudí s zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom je zlepšenie finančnej gramotnosti tak, aby zraniteľná cieľová skupina nepodľahla klamlivej reklame ľahko dostupných nevýhodných ponúk finančného trhu a tzv. „šmejdom“ v duchu...

Kultúrne do spoločnosti – Vzdelávanie

Hlavným cieľom projektu „Kultúrne do spoločnosti – Vzdelávanie“ je pokračovať v niekoľkoročnej spolupráci s cieľovou skupinou ľudí s duševnou poruchou alebo zdravotným postihnutím a napriek obmedzeniam vyplývajúcim z aktuálnych pandemických opatrení zapojiť ich do spoločenského života v kontexte celoživotného...

Kultúrne do spoločnosti!

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre cieľovú skupinu ľudí s duševnou poruchou tak, aby sa im neformálnym vzdelávaním sprístupnila príležitosť na nácvik/posilnenie mäkkých zručností potrebných na zlepšenie dostupnosti ku kultúre a ich integrácii. Cieľom projektu je uskutočniť v každom mesiaci neformálne vzdelávacie aktivity -   jedno stretnutie v...

Bratislava a my v nej

Projekt podporený z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zapojí cieľovú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím do niekoľkomesačného procesu spoznávania histórie a súčasnosti Bratislavy. Pridanou hodnotou je samostatné spracovanie 9 tém cieľovou skupinou, čím sa posilnia nielen jej vedomosti, ale aj...

Naše krehké vzťahy

V Zamestnaneckom grantovom programe ČSOB Nadácie agentúra do júla 2016 realizuje projekt "Naše krehké vzťahy". Cieľom projektu je pravidelnými aktivitami (vždy 2 stretnutia v mesiaci) posilniť zručnosti ľudí s duševnou poruchou potrebné na ich sociálnu a pracovnú integráciu - s dôrazom na prepojenie a striedanie mäkkých zručností a športových...

Preventívnymi programami a vzdelávaním mládeže STOP protispoločenskej činnosti!

„Preventívnymi programami a vzdelávaním mládeže STOP protispoločenskej činnosti!“   (dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015)   Projekt sa zameriava na cieľovú skupinu 80 žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré majú sídlo v mestskej časti Bratislava...

Dobšinského tvorivé dielne

„Dobšinského tvorivé dielne“ realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR   Zámerom projektu je formou tvorivých dielní pripomenúť reprezentatívne dielo slovenskej folkloristiky z pera Pavla Dobšinského. Do konca roka 2015 uskutočníme celkom 8 tvorivých dielní, z ktorých každá bude tematicky zameraná na jednu vybranú klasickú...

Sme skutočne v bezpečí?

Projekt Sme skutočne v bezpečí? je určený pre cieľovú skupinu ľudí s duševnou poruchou a zameraný na ich bezpečie v rôznych dopravných situáciách. Trvá do 15. novembra 2015.  Pozvánky na jednotlivé stretnutia sledujte v sekcii pozvánky. Projekt podporila Nadácia Allianz. Za finančnú pomoc ďakujeme.      

Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove

Agentúra ako konečný prijímateľ realizovala: Podprojekt „Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove“ V trvaní od 1. mája 2008 do 31. marca 2010.Podprojekt je podporovaný grantom z Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Za získanú pomoc...

Vyhľadávanie

Ďakujeme