Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove

Agentúra ako konečný prijímateľ realizovala:

Podprojekt „Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove“

V trvaní od 1. mája 2008 do 31. marca 2010.Podprojekt je podporovaný grantom z Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Za získanú pomoc ďakujeme.


Sprostredkovateľom blokového grantu je SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.Národný kontaktný bod na Blokový grant Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku je Úrad vlády SR.

Hlavným cieľom podprojektu: bolo budovať inovatívne služby komunitnej rehabilitácie zamerané na rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom na území jednej z mestských častí Bratislavy. Podprojekt zároveň posilnil inovatívny potenciál MVO v oblasti sociálnej práce, vzdelávania a regionálneho rozvoja. Jednotlivé aktivity podprojektu boli naplánované tak, aby podporili kapacity svojpomocnej skupiny rodičov a dobrovoľníkov agentúry, posilnili lokálne partnerstvo, pilotne overili inovatívne sociálne služby a vzdelávací modul pre MVO.

Partnermi podprojektu boli:

☼ Materské centrum Hojdana (www.hojdana.sk)

☼ Občianske združenie Up Down

☼ Mestská časť Bratislava – Ružinov (www.ruzinov.sk)

☼ Siawns Teg – mimovládna organizácia Wales (siawns.teg@btinternet.com)

Špeciálne poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli zapojiť do podprojektu.  ☻☻☻

Vyhľadávanie

Ďakujeme