Preventívnymi programami a vzdelávaním mládeže STOP protispoločenskej činnosti!

„Preventívnymi programami a vzdelávaním mládeže STOP protispoločenskej činnosti!“

 

(dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015)

 

Projekt sa zameriava na cieľovú skupinu 80 žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré majú sídlo v mestskej časti Bratislava Ružinov.

 

Cieľom je eliminovať sociálne patologické javy a preventívne pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré môžu umožniť páchanie kriminality a protispoločenskej činnosti cieľovej skupiny.

Hlavnou aktivitou bude 16 seminárov, ktoré budú prebiehať ako neformálne vzdelávanie tak,  aby bola cieľová skupina aktívne zapojená.  Používať budeme inovatívne edukačné postupy so zážitkovým učením, simuláciou a pod.

Na dosiahnutí cieľa budeme spolupracovať s Miestnym úradom v Ružinove a s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

 

Projekt vychádza zo skutočnosti, že trestné činy v Bratislavskom kraji tvoria 20,38% z celkového počtu zistených trestných činov na Slovensku, pričom najrizikovejší je okres Bratislava II. Za najefektívnejšie považujeme pracovať so žiakmi a študentmi v primárnej prevencii kriminality neformálnym vzdelávaním.

 

Vyhľadávanie

Ďakujeme