Realizované projekty

Naše krehké vzťahy

V Zamestnaneckom grantovom programe ČSOB Nadácie agentúra do júla 2016 realizuje projekt "Naše krehké vzťahy". Cieľom projektu je pravidelnými aktivitami (vždy 2 stretnutia v mesiaci) posilniť zručnosti ľudí s duševnou poruchou potrebné na ich sociálnu a pracovnú integráciu - s dôrazom na prepojenie a striedanie mäkkých zručností a športových...

Preventívnymi programami a vzdelávaním mládeže STOP protispoločenskej činnosti!

„Preventívnymi programami a vzdelávaním mládeže STOP protispoločenskej činnosti!“   (dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015)   Projekt sa zameriava na cieľovú skupinu 80 žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ktoré majú sídlo v mestskej časti Bratislava...

Dobšinského tvorivé dielne

„Dobšinského tvorivé dielne“ realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR   Zámerom projektu je formou tvorivých dielní pripomenúť reprezentatívne dielo slovenskej folkloristiky z pera Pavla Dobšinského. Do konca roka 2015 uskutočníme celkom 8 tvorivých dielní, z ktorých každá bude tematicky zameraná na jednu vybranú klasickú...

Sme skutočne v bezpečí?

Projekt Sme skutočne v bezpečí? je určený pre cieľovú skupinu ľudí s duševnou poruchou a zameraný na ich bezpečie v rôznych dopravných situáciách. Trvá do 15. novembra 2015.  Pozvánky na jednotlivé stretnutia sledujte v sekcii pozvánky. Projekt podporila Nadácia Allianz. Za finančnú pomoc ďakujeme.      

Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove

Agentúra ako konečný prijímateľ realizovala: Podprojekt „Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove“ V trvaní od 1. mája 2008 do 31. marca 2010.Podprojekt je podporovaný grantom z Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Za získanú pomoc...

Zlepšenie adaptability a konkurencieschopnosti občanov vstupujúcich na trh práce inovatívnymi službami zamestnanosti

Projekt „Zlepšenie adaptability a konkurencieschopnosti občanov vstupujúcich na trh práce inovatívnymi službami zamestnanosti“ Hlavný cieľ projektu: „Zlepšenie adaptability a konkurencieschopnosti občanov vstupujúcich na trh práce inovatívnymi službami zamestnanosti“ /ďalej len „projekt“/ je formou pilotného programu zameraného na prípravu pre...

Zlepšenie zamestnanosti rizikových skupín neštátnymi službami zamestnanosti

Projekt „Zlepšenie zamestnanosti rizikových skupín neštátnymi službami zamestnanosti“ Projekt bol realizovaný v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení pre nezamestnaných a financovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Realizoval sa v regiónoch Trnavy, Galanty a...

Ako sa v komunite rodí zmena

Projekt  „Ako sa v komunite rodí zmena“  Základné informácie o projekte v AJ The main aim of the project is to engage relevant NGOs and community resources in Bratislava self-governing region to contribute to systematic changes in community care for young people with mental disabilities. Strategy of the project is to build on regional conception, our activities in...

Deň Country na Nivách

Projekt  „Deň Country na Nivách“ V sobotu 13. 9. 2014 sa v Spoločenskom dome Nivy uskutočnil Deň Country na Nivách pre všetky deti a všetky vekové kategórie, ktorý finančne podporilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v grantovom programe PPP a voľný čas. Za finančnú pomoc ďakujú deti a ich rodičia.

Nízkoprahové komunitné stretnutia pre ľudí s duševnými poruchami

Projekt "Nízkoprahové komunitné stretnutia pre ľudí s duševnými poruchami" Hlavným cieľom projektu: je skupinová sociálna práca formou pravidelných mesačných stretnutí, ktorú navštevujú ľudia s duševnou poruchou alebo emočným a psychickým dyskomfortom. Komunita poskytuje sociálnym klientom pocit bezpečia, priestor pre sebarealizáciu, nadväzovanie nových...

Vyhľadávanie

Ďakujeme