Zlepšenie zamestnanosti rizikových skupín neštátnymi službami zamestnanosti

Projekt „Zlepšenie zamestnanosti rizikových skupín neštátnymi službami zamestnanosti“

Projekt bol realizovaný v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení pre nezamestnaných a financovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Realizoval sa v regiónoch Trnavy, Galanty a Hlohovca.

Dĺžka trvania: december 2003 – september 2004

Celkový cieľ projektu: bol zameraný na zlepšenie podmienok pre zamestnanosť cieľových skupín /občania so zdravotným postihnutím, nezamestnaní občania nad 40 rokov veku, ženy po materskej dovolenke, krátkodobo nezamestnaní občania a absolventi stredných a vysokých škôl/ pri ich vstupe na trh práce.

Špecifické ciele projektu:

1. Aktivizačný program pre cieľové skupiny, ktorý sa skladal z 3 modulov a bol zameraný na inovatívne postupy získavania zručností a vedomostí potrebných na modernom trhu práce
2. Integrované poradenstvo a individuálne akčné plány
3. Spolupráca so zamestnávateľmi
4. Zaškolenie vybratých uchádzačov o zamestnanie v Družstve invalidov v Piešťanoch /partner projektu/
5. Job couching a monitoring pracovnej adaptácie uchádzačov o zamestnanie umiestnených počas projektu na trhu práce

V spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny agentúra na základe spoločne stanovených kritérií vybrala do projektu 63 uchádzačov o zamestnanie, ktorí úspešne absolvovali aktivizačný program. Z tohto celkového počtu sa počas trvania projektu zamestnalo 20 občanov /z toho 2 ako SZČO/, čo predstavuje 31,74% úspešnosť.

Úspešné boli v projekte inovatívne neštátne služby zamestnanosti, napr. katamnestické /následné/ poradenstvo, ktorým agentúra po skončení aktivizačného programu vytvorila priestor pre nadväzné komunikovanie s uchádzačmi o zamestnanie, resp. zamestnanými občanmi, čím rozšírila štandardné štátne služby zamestnanosti.

Na úspešný aktivizačný program získala agentúra akreditáciu od Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie pod názvom „Aktivizačný program pre nezamestnaných“ v rozsahu 150 hodín.

Vyhľadávanie

Ďakujeme