Zlepšenie adaptability a konkurencieschopnosti občanov vstupujúcich na trh práce inovatívnymi službami zamestnanosti

Projekt „Zlepšenie adaptability a konkurencieschopnosti občanov vstupujúcich na trh práce inovatívnymi službami zamestnanosti

Hlavný cieľ projektu: „Zlepšenie adaptability a konkurencieschopnosti občanov vstupujúcich na trh práce inovatívnymi službami zamestnanosti“ /ďalej len „projekt“/ je formou pilotného programu zameraného na prípravu pre trh práce zlepšiť pracovnú integráciu absolventov, študentov a žiakov zo škôl, ktoré geograficky ležia na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Projekt zvýši kvalitu ľudských zdrojov v kontexte biodromálneho /celoživotného/ prístupu a pripraví cieľové skupiny na požiadavku celoživotného vzdelávania ako predpokladu adaptability a konkurencieschopnosti na trhu práce.

Špecifické ciele projektu:

1. Ďalšie vzdelávanie pre výchovných poradcov a učiteľov škôl v regióne zaradených do projektu, ktoré sa bude skladať z 3 modulov:

- 1. modul – aktuálna legislatíva súvisiaca s problematikou prípravy pre trh práce z pohľadu inštitúcií zabezpečujúcich primárne a se kundárne vzdelávanie /napr. zákon o službách zamestnanosti včítane možností, ktoré poskytuje ESF, zákon o hmotnej núdzi, zákon o sociálnej pomo ci, zákon o sociálnom poistení/

- 2. modul – zlepšenie kompetencií pre poskytovanie kariérneho poradenstva žiakom a študentom včítane tvorby individuálnych rozvojových plánov /zážitkový mechanizmus vzdelávania/

- 3. modul – v individuálnom prístupe zlepšenie ICT zručností a vedomostí potrebných na získanie autonómie pri naplnení cieľov projektu pri tvorbe metodík, ich experimentálnom overovaní a dokumentovaní /napr. tvorba databáz,samotestovacie programy/, rozširujúci program pre Infovek

2. Založenie tradície pravidelných regionálnych okrúhlych stolov so zastúpením škôl, zamestnávateľov, Mestskej časti Bratislava – Ružinov, Bratislavského samosprávneho kraja, UPSVAR, Pedagogicko – psychologickej poradne, Centra pedagogicko – psychologických služieb, Metodického centra v Bratislave, Krajskej školskej správy, partnerských mimovládnych organizácií a iných sociálnych partnerov, s cieľom medzirezortne a medzisektorovo koordinovať rozvoj služieb zamestnanosti v súlade s platnou legislatívou ako súčasť komunitného plánovania.

3. Naštartovanie pilotného programu prípravy pre trh práce pre žiakov ZŠ a študentov SŠ vybraných škôl ako experimentálne overovanie učebných osnov a učebných plánov pre voľbu povolania spolu s pilotným overením tvorby individuálnych rozvojových plánov. Poskytovanie supervízie pre výchovných poradcov a učiteľov v procese experimentálneho overovania

Cieľové skupiny:

1. Výchovní poradcovia a učitelia ZŠ a SŠ. Do projektu budú vybrané dvojčlenné tímy z 10 škôl, teda priamych príjemcov bude 20 a prostredníctvom implementácie programu bude nepriamych príjemcov 250 žiakov a študentov.

2. Zamestnávatelia. Ako lektori duálnej schémy budú priamymi príjemcami 3 zamestnávatelia, odhad nepriamych príjemcov na základe skúseností agentúry činí 9 zamestnávateľov.

3. Pracovníci UPSVR BA II . Priamo by na projekte mali spolupracovať 2 pracovníci, ako nepriamych príjemcov možno predpokladať ďalších 3 pracovníkov /konzultanti/.

JPD 3 2004/1-052, kód projektu 13120120021

Vyhľadávanie

Ďakujeme