Ako sa v komunite rodí zmena

Projekt  Ako sa v komunite rodí zmena“ 

Základné informácie o projekte v AJ
The main aim of the project is to engage relevant NGOs and community resources in Bratislava self-governing region to contribute to systematic changes in community care for young people with mental disabilities. Strategy of the project is to build on regional conception, our activities in community and use these resources and materials for research part of project with focus at identification of obstacles, barriers and possibilities for networking of NGOs and development of new community social services. Results of the research will be discussed at 2 roundtable discussions for NGOs, clients, Bratislava self-governing region employees and other relevant professionals. Roundtables discussion are tool for community networking and development of the cooperation strategies which are aimed towards clients needs and community needs.
The third main activity is focused at active citiziens participation (young people with mental disabilities) in community living and trainings (12 meetings) for people with mental disabilities. The main aim and content of trainigs will be preprared together with people with mental disabilities and will be based at their individual needs for Independent living in community.

Hlavným cieľom projektu: je zapojením  mladých ľudí s duševnými poruchami, relevantných subjektov z radov MVO a zdrojov komunity Úradu BSK prispieť k ich nezávislému životu a systémovým zmenám v komunite. 

Trvanie projektu: 09/2013 – 08/2014

Aktivity projektu:

Výskum
Výskumnými jednotkami budú príslušníci troch základných skupín:
1.poskytovatelia služieb rôzneho druhu (dôraz na MVO)
2.reprezentanti cieľovej skupiny (prijímatelia služieb)
3.zástupcovia vybraných zainteresovaných profesií (účastníci celkového procesu poskytovania služieb na rôznych  úrovniach a s rôznym zameraním).

Základnými výskumnými metódami budú dotazníkový prieskum a individuálne rozhovory na základe štruktúrovaného scenára.  Výskum sa zrealizuje primárne na území BSK, v záujme zachytenia dobrých praxí  môže presiahnuť územie kraja.
 

Výskum bude rozčlenený do troch základných etáp:
Súčasťou prípravnej etapy bude teoretická a odborná príprava výskumu, štúdium relevantných dokumentov a správ, výber indikátorov a tvorba výskumných nástrojov, príprava výskumných vzoriek, zaškolenie anketárov a spolupracovníkov. Do prípravnej etapy je možné zaradiť aj prvý okrúhly stôl.

Druhú etapu bude predstavovať vlastný zber dát: rozosielanie a zber dotazníkov (poštou, mailom i osobným odovzdaním), príprava štruktúr na nahrávanie dát, kontrola dotazníkov a vlastné nahrávanie dát, úprava výskumných súborov, realizácia a nahrávanie individuálnych rozhovorov s vybranými respondentmi, prepisy rozhovorov.

Obsahom poslednej, tretej etapy bude vlastná analýza dát a textovanie záverečnej správy z výskumu, vrátane prezentácie výsledkov na okrúhlom stole č. 2., ako aj tlač správy v náklade 50 ks.

Okrúhle stoly:
Okrúhly stôl č.1 v termíne 24. 10. 2013 - pozvanie partnerských MVO poskytujúcich služby pre ľudí s duševnými poruchami, užívateľov služieb - klientov z MVO a individuálnych klientov agentúry zo špecializovaného sociálneho poradenstva, prípadne z nízkoprahových komunitných stretnutí, zástupcov BSK a psychiatrov ochotných zapojiť sa do sieťovania a aktivít projektu.
Cieľom okrúhleho stola bolo aktualizovať vyvíjajúcu sa ponuku poskytovaných služieb, sieťovať zapojené MVO, v spolupráci s užívateľmi služieb pomenovať chýbajúce miesta v dopyte služieb a priblížiť koncept integrovaných služieb ako funkčného modelu medzisektorovej a medzirezortnej spolupráce, v prítomnosti gestorky výskumu PhDr. Filadelfiovej získať od účastníkov dostupné informácie, materiály a iné podklady pre výskumnú časť projektu a motivovať účastníkov ako respondentov.
Výsledkom stretnutia bude o. i. informovanosť účastníkov o výzve, jej donoroch a projektových aktivitách, vzájomná výmena skúseností, zabezpečenie respondentov výskumu, vyzvanie MVO k tomu, aby si premysleli, ktorý klientom cielene ponúknu napr. pripravované vzdelávacie aktivity.

Závery okrúhleho stola č.1:

  • spolupráca zapojených MVO formou využívania poskytovaných sociálnych služieb klientmi z partnerských organizácií (agentúra ponúka špecializované sociálne poradenstvo a nízkoprahové komunitné stretnutia)
  • nad rámec projektu realizovať okrúhly stôl "1,5" po nadobudnutí účinnosti novely zákona o sociálnych službách
  • plánovanie zmien v MVO v kontexte legislatívnych zmien, potrieb klientov, komunity a siete spolupracujúcich MVO
  • zapájať klientov partnerských MVO do jednotlivých aktivít projektu
  • v prípravnej fáze výskumu budú MVO pripomienkovať návrh dotazníka, ktorý vypracuje odborná garantka
  • vo výskumnej časti budú MVO individuálne pracovať s klientmi pri vyplnení dotazníka, zapoja sieť spolupracujúcich psychiatrov a iných relevantných subjektov, zúčastnia sa štrukturovaných rozhovorov.

Okrúhly stôl č.2všetci účastníci vopred dostanú k dispozícii záverečnú správu z výskumu, aby sa s ňou mohli podrobne zoznámiť.
Počas okrúhleho stola autorka výskumu odprezentuje kľúčové informácie, hlavné výsledky a výstupy výskumu.Diskusia bude zameraná tak, aby otvárala priestor pre rozvojové stratégie MVO v budúcnosti. Účastníci budú spoločne hľadať možnosti na uskutočnenie kvalitatívnych zmien vo svojej kompetencii nielen počas stretnutia, ale aj v budúcnosti. Zapojenie cieľovej skupiny.

Občianska participácia

Pravidelné mesačné vzdelávacie a tréningové aktivity, ktorých témy dohodneme priamo s cieľovou skupinou tak, aby vychádzali z jej želaní, potrieb, záujmov a životných cieľov. V projekte sa uskutoční 12 stretnutí.

Cez autorskú výstavu prác vo vstupnej hale Spoločenského domu Nivy chce projekt osloviť širšiu verejnosť.  Výstava potrvá počas apríla 2014.

Cieľovú skupinu  zapojíme ako respondentov výskumu aúčastníkov okrúhlych stolov, aby vyjadrili svoju predstavu o vlastnom nezávislom živote v komunite. Ako užívatelia služieb budú mať príležitosť pomenovať svoje potreby a predstavy o tom, ako by vo vzťahu k nim mala fungovať komunita so svojou ponukou a službami.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.

Za finančnú pomoc ďakujeme.

Projektový tím touto cestou ďakuje všetkým užívateľom a poskytovateľom sociálnych služieb, psychiatrom, psychológom, sociálnym pracovníkom, rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa zapojili do výskumnej časti projektu formou rozhovoru alebo vyplnením dotazníka.

 

Vyhľadávanie

Ďakujeme